قطعی گسترده اینترنت، چه جنایتی در راه است؟

مهرداد شاکری

از استان های جنوبی ایران اخباری مبنی بر قطع گسترده اینترنت وای فای منازل و عدم پاسخگویی اپراتورهای مختلف نسبت به این امر دارد.
عدم انعکاس این قطعی گسترده از طرف خبرگزاری ها و سایت های داخلی این ظن را ایجاد نموده که دستور محرمانه ای از یک ارگان امنیتی خاص صادر شده تا خبر این قطعی گسترده به جهان مخابره نگردد اما دست هایی در پشت پرده قطعا قصد دارند در این روزها دست به جنایات زیادی علیه مردم زنند
قطعا دستگیری ها و استبداد وخفقان سازمان یافته ای علیه مردم ایران در جریان می باشد .