قلم!

✍️ فرهاد قنبری

چهاردهم تیرماه در کشور روز «قلم» نامگذاری شده است. قلم و چگونه چرخیدن قلم حقیقتا کاری دشوار است که هم نیاز به تامل و هم تعهد فراوان دارد.

در رابطه با قلم نباید فراموش کرد:
قلمی که در خدمت تولید بمب و تفنگ و مواد شیمیایی و سلاح های کشتار جمعی قرار بگیرد. قلمی که در خدمت توجیه فاشیسم و نژاد پرستی باشد.

قلمی که در خدمت بنیادگرایی و توجیه و صدور حکم آزار و رنجش و کشتار انسانها باشد. قلمی که باعث خودآزاری و ایجاد ناراحتی و آسیب برای دیگری شود. قلمی که شکل تجارت گرفته و در خدمت رواج لودگی و لمپنیسم عمل کند. قلمی که تلاش دارد ابتذال را به جای هنر و زیبایی جا بزند.

قلمی که باعث گسترش جنگ و فقر و خشونت شود. قلمی که در خدمت منافع فرقه ای و شخصی و در تضاد با منافع عمومی باشد. قلمی که تعصب و جزمیت و دگماتیسم را به شاگرد و دانش آموزش و دانشجو آموزش دهد‌ و قلمی که در خدمت چاپلوسی و کاسه لیسی صاحبان قدرت بچرخد. چنین قلمی نه تنها هیچ ارج و قرب و ارزشی ندارد، بلکه شکسته بودن آن، خدمت بزرگی به بشریت است.

هر قلم به دستی باید بیاندیشد و آگاه باشد که نوشتن و سخن گفتن از علم، فلسفه، سیاست، هنر، عشق و ادبیات و اخلاق و ایمان زمانی ارزشمند و مفید است که در خدمت گسترش آزادی و رفاه و رشد اخلاقی و فکری و معنوی انسانها قرار بگیرد.

هر قلم به دستی باید به خاطر داشته باشد، نوشتن از علم و دانش و سیاست زمانی ارزشمند است که دردی از دردهای بشر را درمان نماید و کمی از رنج ها و آلام بشری را کاهش بدهد و در راستای تلاش برای تبدیل جهان به جایی بهتر برای انسانها چرخیده باشد و در غیر این صورت آن قلم اندکی ارزش و اعتبار ندارد..