لابی دولت با مجلس با ایجاد ردیف بودجه ۵۰ میلیارد تومانی به هر یک از اعضای کمسیون تلفیق

شنیده شده دولت با لابی های خود به دنبال ایجاد ردیف بودجه ۵۰ میلیارد تومانی برای هر یک از اعضای کمسیون تلفیق به منظور تسهیل تصویب کلیات بودجه در این کمسیون بوده است.

تا پیش از این نیز دولت به منظور تصویب لایحه بودجه و در نظر گرفتن نکات و ملاحظات دولت در جمع بندی تلفیق، ردیف بودجه ای قریب به ۲۰ میلیارد تومان برای هر یک از نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه آنان با اختیار تام نماینده در نظر می گرفته است.

دولت با توجه به برخی مخالفت ها بالادستی و جو منفی که نسبت به این لایحه در افکارعمومی و فضای مجلس شکل گرفته است رقم پیشنهادی این ردیف بودجه را تا ۵۰ میلیارد تومان افزایش داده است.

لازم به ذکر است کلیات لایحه بودجه در تاریخ نهم دیماه به تصویب کمسیون تلفیق رسیده است.