لباس‌های دیده نشده زنان عربستانی

عربستان دارای ۱۳ منطقه است که هر یک از نظر فرهنگ و مذهب خاص است.

همواره تصور بسیاری از مردم جهان از مد در عربستان زنان سیاهپوش و مردان سفیدپوش است،

پوشش سیاه تنها یک بُرش از تاریخ مد در عربستان است.