لباس حق بر باطل نپوشانید

راه سبز امید –

پوشاندن لباس حق بر باطل یا امیختن حق و باطل با یکدیگر وقتی رخ می دهد که کسی بخواهد کار نادرستی را درست و امر باطلی را حق جلوه دهد.
مثلا دفاع از تمامیت و استقلال و امنیت سرزمین خود در برابر حمله و تجاوز و اشغال دشمن خارجی یک حق طبیعی و مشروع است؛ اما تجاوز و حمله و دخالت در امور داخلی کشور مستقل دیگری تحت هر پوشش و بهانه ایی یک امر ناحق و باطل است.

از این رو من جنگ هشت ساله ایران و عراق را به دو دوران مجزای قبل و بعد از فتح خرمشهر تقسیم می کنم.
قسمت اولش تا مقطع آزادی خرمشهر یک دفاع مشروع و بر حق است؛ اما قسمت دومش بعد از فتح خرمشهر جنبه تجاوز و توسعه طلبی و انگیزه دینی و ایدیولوزیک و کشور گشایی داشت و دفاع مشروع و قابل توجیه نبود و کاملا باطل و مردود بود.

اما انها که می خواهند لباس حق بر باطل بپوشانند و باطل را حق جلوه دهند کل این جنگ هشت ساله را تحت عنوان دفاع مقدس یکجا جمع می کنند و حق و باطل را به هم می امیزند.
همین مسئله در مورد مبارزات شهید سردار سلیمانی هم صادق است . من دوران دخالت و حضور او در فرامرز و در سوریه و عراق را به دو دوران مجزای قبل و بعد از داعش تقسیم می کنم.
قسمت اول که جنبه ضد تروریستی و دفاع پیشگیرانه داشت قابل تقدیر و ستایش است هر چند که در آن هم اما و ا‌گر هایی هست. اگر ایران و حزب الله از اول به سوریه لشگرکشی نمی کردند و از یک رژیم ستمگر و دیکتاتور ادمکش به بهانه شیعه گری حمایت نمی کردند و حل مسئله سوریه را به مردم آن کشور واگذار می کردند ایا اصلا زمینه‌ بروز جنگ مذهبی در آنجا بوجود می آمد تا از دل آن گروههایی افراطی و تروریستی و تکفیری مثل داعش و النصره سر بر آورند؟

از این که بگدریم‌ مرحله دوم حضور سردار سلیمانی در عراق و سوریه دیگر جنبه ضد تروریستی نداشت. بلکه جنبه کشور گشایی و تشکیل هلال شیعی و تجاوز و دخالت در امور کشوری دیگر داشت. یعنی بازگشت به همان هدفی که در جنگ تحمیلی پس از فتح خرمشهر تعقیب شد. که این امری باطل و مردود است و قابل توجیه نیست.

لذا نه همه هشت سال دوران جنگ تحمیلی مقدس و مشروع و قابل دفاع است و نه همه کارهای سردار سلیمانی قابل تقدیر و تقدیس است. در هر دو مورد قسمت اولش حق و قسمت دومش باطل است. پس حق و باطل را به هم نیامیزیم و بر باطل لباس حق نپوشانیم. خوب را بگوییم خوب و بد را بگوییم بد.