القاعده، مقصد جدید پول های ایران

مهرداد شاکری

ماحصل ۴۲ سال حکمرانی آیت الله های حکومتی بر ایران
چیزی به جز چپاول و غارت ایران و ثروت های ملی مردم ایران نبوده است
۴۲ سال است که در هر کجای دنیا
یک گروه افراطی و خونریز تاسیس می شود
حاکمیت ایران در نقش پدرخوانده برای آنان ظاهر می شود
و با حمایت همه جانبه از آنان
جنگ و کشتار و خونریزی را در جهان گسترش می دهد
علی خامنه ای در طول این سالها توانسته است
با ثروت های ملی ایران و ایرانی
تمام گروه های تروریستی در منطقه و جهان را زیر پرچم خود جمع کند
مردم ایران در فقر و فلاکت و مازوت و کرونا اسیرند
اما رهبر ایران بی اعتنا به مردم
به فکر پشتیبانی از گروه های شبه نظامی افراطی ست
القاعده مقصد جدید تائید شده ثروت مردم ایران است

✍️ دیدگاه شما 🙏