ماه را با میلیاردها تومان هزینه ندیدند

مهرداد شاکری

ماجرای رویت هلال ماه رمضان از طرف ستاد استحلال دارد به جاهای باریک کشیده میشود
در بودجه کشور این ستاد سالانه میلیاردها تومان را برای رصد ماه های قمری به خود اختصاص می دهد
از دستگاه ها و ادوات قوی استفاده می کند
میلیاردها تومان هزینه می کند اما موفق به رویت هلال ماه نمی شود
آنوقت مردم عادی با چشم غیر مسلح ماه را رویت می کنند
براستی ثروت کشور در کجاها بدون دلیل در حال هزینه شدن می باشد
بهتر است درب این دکان های دروغ تخته شود