مجلس از راس امور به حضیض ذلت / جزییات تشکیل یک قرارگاه عجیب در مجلس یازدهم

قرار است مجلس، تدوین آئین نامه داخلی خود را هم به شورای نگهبان واگذار کند!

به زودی و بنابر وعده نایب رئیس مجلس یک بدعت تاریخی در عرصه قانون گذاری در کشور رخ می دهد..

قرار است یک “قرار گاه” ایجاد و با عضویت دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شود…

بدین ترتیب مجلس یازدهم راهی را باز می کند که در انتهای آن مجلس حتی اجازه تغییر آئین نامه داخلی خود را هم نداشته باشد.

سوال اینجاست که آیا واقعاً مجلسی که نقش حداقلی در تدوین قوانین داخلی خود را ندارد می تواند در راس امور باشد؟!

با توجه به این رویداد می توان ادعا کرد که با ما بیش از هر چیز با “مجلس نگهبان یازدهم” روبرو هستیم.