مجلس انقلابی و این همه شائبه؟ / شائبه نقش قالیباف در ماجرای ۶۵ میلیاردی

✍️محمد مهاجری

پس از آنکه آقای میرسلیم از رشوه ۶۵ میلیاردی یک مقام اجرایی به رئیس وقت کمیسیون[…] با هدف معلق کردن تحقیق و تفحص خبر داد، مخالفان آقای #قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانسته اند.

شایسته است آقای میرسلیم به منظور شفاف شدن موضوع و جلوگیری از اتهامات بیجا، اسناد ادعای خود و فرد مورد نظرش را مشخص کند.

یقینا اگر چنین اتهامی درست باشد ریاست محترم قوه قضاییه بدون فوت وقت، دستور بررسی موضوع را خواهند داد و آقای قالیباف نیز، از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد.

اجازه ندهیم مجلسی که عده ای اسمش را انقلابی گذاشته اند، با اینهمه شائبه و شایعه تشکیل شود.