مجلس و شعارهای سخیف

ایراندخت فرخ پور

دست کم سده اخیر تاریخ ایران گواه است که گرچه در برهه هایی بدلیل شرایط و از هم گسیختگی سیاسی و اجتماعی و یا تهدید مرزها کشور بسوی نظامیگری و یا حکومت نظامی سوق داده شده وحتی در مقطعی توانسته آرامشی زیر خاکستری هم ایجاد کند ولی هیچگاه در دراز مدت تداوم نداشته و همواره نارضایتی عمومی را با سرکوب به سکوت تبدیل کرده وسرانجام قربانی اصلی شرایط شده است هم اکنون نیز این شرایط سخت هوشیاری میخواهد و نباید آتش بیار معرکه فرصت طلبان داخل وخارج شد اقدام مجلس در پوشیدن لباس سپاه بنظرم نه تنها حمایت نیست نوعی بلبشو وآشوبی است که مرزهای نظامیان کشور را به سیاستهای نا کارامد و غیر منطقی میکشاند وحال انکه دیپلماسی سیاست خارجی کشور مسئول پی گیری قانونی است و مجلس باید بفکر راهبردی قانونمند باشد شعار های سخیف و نابخردانه میتواند حامل پیامهای جبران ناپذیر باشد