محدود کردن سپاه

مهرداد شاکری

امنیت بخش هایی از مرزهای شرقی کشور در اختیار ارتش قرار گرفت
خبر کوتاه و گویاست
حال که همه سپاه را تروریست می دانند وقت قربانی کردن سپاه از طرف حاکمیت فرا رسیده است
اول محدود می کنند و بزودی در یک معامله نگین فرزندان ملت را به مسلخ خواهند فرستاد
البته برای سرداران اصلی و فاسد سپاه هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد
آنان خود طراحان به مسلخ بردن سپاه هستند