محسن رضایی در مناظره آخر دست پُر و برای انتحار می آید

شنیده ها

برخی از نزدیکان محسن رضایی مدعی شده اند که وی خط خودش را از رییسی جدا می کند همانطور که در مناظره اول اینکار را کرد.

بر اساس ادعادی این دسته از نزدیکان رضایی ، در استانها اقبال به رضایی در توده های پایین به دلیل یارانه و حقوق سرپرستان خانوار افزایش یافته است.

این افراد نزدیک به رضایی معتقدند : مردم ایران به محسن رضایی که برنامه های اقتصادی خود را دارد و بی پروا صحبت می کند اقبال دارند و برنامه های وی در شوی سوم این موج را ایجاد می کند.

نزدیکان رضایی هم چنین گفته اند : رئیسی هم به عنوان نامزد شاخص انتخابات، اولین برنامه انتخابات خود را در اهواز که خاستگاه آقای رضایی است برگزار کرد و اینقدر آدم اتوبوسی به استادیوم آوردند تا بتوانند این استادیوم را پر کنند و این نشان دهنده حساب ویژه آقای رئیسی است.

نزدیکان رضایی وعده داده اند که امروز وی با دست پر می آید و با یک استراتژی سنگین بدون مدل تخریب می آید.