محسن رضایی هم آمد

مهرداد شاکری

کم کم دارد جمع مسولان ارشد نظام که بعد از آنکه آب ها از آسیاب افتاد و سیل در کشور فروکش کرد به میدان آمدند کامل می شود
مسولانی که وقتی سیل اتفاق افتاد یا در سفر خارج از کشور در حال گذران تعطیلات خود بودند یا در داخل کشور چشم ها را بر فاجعه سیل بسته بودند افزایش پیدا می میکند
یکی از این مسولان محسن رضایی بود که بالاخره پیدایش شد
انگار او عادت دارد با اظهارنظرهای عجیب توجه مردم را به خود جلب کند
باور کنید خطر وجود مسولان برای مردم از سیل خیلی خیلی بیشتر استِ