محسن هاشمی گزینه حزب کارگزاران سازندگی برای ریاست جمهوری

شنیده ها حکایت از آن دارد که حزب کارگزاران به اختلافات جدی با حزب اتحاد ملت خورده است.

از این جهت احتمال وحدت میان آنها کاهش یافته است.

به همین دلیل کارگزاران به گزینه نهایی محسن هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رسیده است.

محسن هاشمی کماکان این موضوع را رد کرده است.