محل کار محقر اما زیبای احمد زید آبادی در روزهایی که محروم از روزنامه نگاری است

زیدآبادی روزنامه نگار است ،حسین شریعتمداری هم روزنامه نگار است!