محمد شریعتمداری از وزارت صنعت تا وزارت کار!

کارتون از بهنام محمدی