«محمد قوچانی» نویسنده کتاب گزارش ۱۰۰ روز اول دولت روحانی

شنیده ها

محمد قوچانی که در جریان انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد، در صدد انتشار کتابی با عنوان ۱۰۰ روز اول دولت روحانی است.

روحانی در تبلیغات انتخابات دوره اول ریاست جمهوری خود، ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت خود را وعده داده بود، البته این گزارش ها ادامه نیافت.

به تازگی محمد قوچانی مامور شده است تا برای ۱۰۰ روز اول کتابی آماده کند.

این کتاب شامل بخش های سیاسی، سیاست داخلی و سیاست خارجی و مسائل اقتصادی و امنیتی خواهد بود.

وی برای نگارش این کتاب رایزنی هایی با واعظی و نهاوندیان انجام داده است، اما نگارش کتاب را خود برعهده دارد.

✍️ دیدگاه شما 🙏