مخالفت شدید بخش عظیمی از اصلاح طلبان با نامزدی محمدرضا عارف

شنیده ها

محمدرضا عارف برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ همچنان مردد است.

بخش عظیمی از اصلاح طلبان با حضور عارف در این عرصه به شدت مخالفند و گفته اند در صورتی که عارف در انتخابات ورود کند، شورای نگهبان هم او را تایید صلاحیت می کند و در واقع سقف حاکمیت برای اصلاح طلبان عارف خواهد بود و از تایید صلاحیت نامزد اصلی آنان خوددار ی می کند.

این بخش از اصلاح طلبان وی را یک نامزد انتخاباتی فیک و فاقد اثر می دانند. عارف اهل زد و بند با بیت رهبری و هسته سخت قدرت و سپاه است و از گفتن واقعیات و حقایق خودداری می کند و ما باید کاری کرد که او به صحنه نیاید.

البته احتمال ورود عارف به عرصه انتخابات بسیار زیاد است.

وی درصدد بود که در اسفند ماه اعلام کاندیداتوری کند ولی فشارهای بخش عظیمی از اصلاح طلبان مانع از این اعلام شد.