مدرک جعلی از بسیجیان دیروز تا بسیجیان امروز

یک زمانی این بزرگ مردان کوچک در شناسنامه و مدارکشان دست میبردند تا اثبات کنند آنقدر بزرگ شده اند که میتوانند سلاح بدست در جبهه ها روبروی دشمن بجنگند
بسیجیان دیروز مدرک جعل میکردند تا لایق مرگ برای خدا و مردم و وطن شوند!
مدرک ساختگی دست و پا میکردند که بروند روبروی گلوله و توپ و تانک
در جنگ اینگونه پیروز شدیم با همین عشق و ساختن این مدرک های تقلبی و رزومه های جعلی مقدس!
برخی شان قامتشان از تفنگشان کوتاهتر بود و پوتین و لباس نظامی در تنشان زار میزد
امروز اما:
بسیجی دیگری دست در کار ساخت مدرک و رزومه تقلبی برده و از مجلسی انقلابی نیز رای گرفته اما اینبار برای هدف دیگری…