مراقب شیرین نجفی های اطرافمان باشیم

محمد ارسلانی

این روزها فضای جامعه در داخل و خارج از کشور به شدت ملتهب است
و مرزبندی های غیرواقعی و ساختگی که محصول اتاق فکر امنیتی های حاکمیت است
در حال تخریب فعالان مدنی و سیاسی و روشنگران عرضه اطلاع رسانی می باشد
عده انگشت شماری در بین فعالان مدنی و سیاسی با دادن شعارهای بشدت ساختارشکنانه
قصد دارند مبارزات مدنی مردم ایران را به سمت خشونت هدایت کنند
یادمان نرود که این افراد به شدت شبیه شیرین نجفی هستند
و با فحاشی و تخریب مخالفان قصد دارند ماموریت خود را در به دام انداختن مبارزین واقعی انجام دهند
و سرنوشت زنده یاد روح الله زم را در مورد بقیه افراد اپوزیسیون به اجرا در بیاورند
باید مراقب شیرین نجفی های اطرافمان باشیم و فریب سیستم امنیتی را نخوریم
شناسایی این افراد خیلی هم سخت نیست