مردمی که از خواص جلوترند

محمد ارسلانی

بحث های پیرامون انتخابات در کلاب هاوس با حضور طیف های گسترده مردم همچنان در حال انجام است
دیشب در روم سایت نگام بحث هزینه های هنگفت تبلیغاتی ابراهیم رییسی و حواشی فراوان پیرامون آن مطرح گردید
نکته قابل تامل در گفتگوی دیشب ، بینش و بصیرت مردم عادی بود
مردمی که شاید از نظر سیاسیون و خواص ، الفبای سیاست را هم نمی دانند
اما با تحلیل های درست خود حداقل بنده را شگفت زده و خوشحال نمودند
مردم عادی به خوبی می دانند که شعارهای تبلیغاتی ابراهیم رییسی
در مبارزه با فساد و سایر شعارهای مشابه واقعی نمی باشد
و در حالی که رییسی دم از مبارزه با فساد می زند
پول های مشکوک قصد دارند از وی چیزی بسازند که نیست
ابراهیم ربیسی از نظر عامه مردم دیکتاتوری است
که فساد و انحصارطلبی را گسترش خواهد داد
و دولتش سیاه ترین و مخوف ترین دولت پس از انقلاب خواهد بود

✍️ دیدگاه شما 🙏