مردم‌یاران رستم قاسمی به یاری رئیسی آمد

شنیده ها

ستادهای رستم قاسمی به عنوان ستاد «مردم‌یاران»برای همراهی با سید ابراهیم رئیسی شروع به فعالیت کردند.

علاوه بر عنوان رئیسی برای رستم قاسمی به عنوان نماینده تام الاختیار وی در استانها ، روسای ستادهای او در کل کشور نیز رسما به شورای هماهنگی سراسر کشور معرفی شده‌اند.

خبرهای رسیده همچنین حاکی است ستادهای رستم قاسمی به عنوان ستاد رسمی رئیسی به شورای هماهنگی کشور نیز معرفی شده است.

این در حالی است که سید ابراهیم رئیسی، شخص رستم قاسمی را نیز به عنوان نماینده تام الاختیار خود در ستادهای سراسر کشور معرفی کرده است.

ستاد رستم قاسمی از همه اعضایش، مخصوصا در استانها خواسته با عنوان جدید مردم‌یاران، همراهی و همکاری با ستادهای سید ابراهیم رئیسی را در دستور کار قرار دهند.

حضور رستم قاسمی در برخی از استانهای کشور برای سخنرانی حمایت آمیز از رئیسی با استقبال مناسب مردمی مواجه بوده و تاثیرات مثبت این اقدام در جلسات مرکزی ستاد رئیسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.