مردم ایران حاضر به لگدمال کردن پرچم هیچ کشوری نیستند

حامد تقوی-

از ابتدی به روی کار آمدن جمهوری اسلامی، مسئولان نظام همواره در هر مناسبت مربوط یا مربوطی، دشمنی خود را با کشور آمریکا اعلام و ابراز کرده اند. اما در این چند وقت اخیر، به خصوص پس از اعتراضات و اتفاقات اخیر، این دشمنی ها به حد اعلای خود رسیده است. تا آنجا که اگر در سال های گذشته، تنها پرچم این کشور را در مراسمات خیابانی به آتش میکشیدند ، امروزه پرچم این کشور ها را روی آسفالت ها و راه پله ها نصب میکنند تا به وسیله، مردم کوچه و بازار و دانشجویان لگدمال شود.
اما چیزی که در این چند روز ، چه در دانشگاه و چه در امکان عمومی، مشخص شده است، این این اکثریت مردم ایران حاضر به لگدمال شدن پرچم هیچ کشوری نیستند و مشکلات ناشی را از حکومت جمهوری اسلامی میدانند.