مردم در نداری دست و پا می زنند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

کشور و مردم با سیاه ترین روزهای خود

طی یکصد سال اخیر روبرو هستند

فقر و فساد و گرانی و تورم و بیکاری

هر لحظه به طرز غیرقابل باوری در حال افزایش است

دخل و خرج مردم خیلی وقت است که زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد

شدت تورم و گرانی آنقدر زیاد شده

که همه آمارهای ثبت شده در طی یک قرن گذشته در کشور

در این زمینه در حال شکسته شدن می باشد

بسیاری از خانواده ها حتی از تامین یک وعده نان خالی در روز نیز عاجزند

و لحظه به لحظه به آمار گرسنگان و فقرا افزوده می شود

مردم در حالی در فقر و نداری دست و پا می زنند

که حاکمیت هیچ تلاشی برای بهبود شرایط کشور و مردم انجام نمی دهد