مردم دست شما را خوانده اند

مهرداد شاکری

پس از انتشار صحبت های سخنگوی قوه قضاییه در مورد افراد مرتبط با آمد نیوز در فضای مجازی
مردم به خبر دستگیری شیرین نجفی عکس العمل نشان دادند
در تلگرام و اینستاگرام و توئیتر هر کجا که مردم امکان درج نظر برایشان فراهم بود
شیرین نجفی را جاسوس سپاه و عامل اصلی به دام افتادن روح الله زم دانستند
و عملا پروژه دستگاه های امنیتی را در تلاش برای احیای دوباره شیرین نجفی به عنوان مهره اپوزیسیون شکست دادند
مردم ایران دست دستگاه های امنیتی را به خوبی خوانده اند و به خوبی به مکر و فریب و نیرنگ آنان آگاهند
مردم در فضای مجازی و واقعی با نفرت به اعمال دستگاه های امنیتی نگاه می کنند و عملا همیشه یک قدم از آنان جلوترند