مردم دیگر آه در بساط ندارند

مهرداد شاکری

اگر مذاکرات ایران و قدرت های جهانی
برای رفع تحریم ها نتیجه بخش نباشد
فشار واقعی فقط بر مردم وارد می شود
وقتی که عزم و اراده جدی در داخل کشور
برای رفع مشکلات مردم با امکانات و توان داخلی وجود ندارد
تنها امید مردم به رفع تحریم هاست
مردم بیش از آنچه که در توان داشتند
در مقابل فشار کمرشکن اقتصادی و فقر و فساد مقاومت کردند
مردم دیگر جانی در بدن ندارند که به این مبارزه تحمیلی ادامه دهند
مردم برای ادامه زندگی آه در بساط ندارند
اگر مذاکرات جهانی برای رفع تحریم ها
حداکثر در ۶ ماه آینده به نتیجه دلخواه ختم نگردد
باید شاهد نابودی زندگی بخش عظیمی از مردم باشیم
و این نابودی آنچنان سخت خواهد بود
که پس از آن امیدی برای بازسازی دوباره وجود نخواهد داشت

✍️ دیدگاه شما 🙏