مردم را به خاک سیاه نشاندند و زبانشان هم دراز است

مهرداد شاکری

بازار بورس و وعده آرامش در این بازار
همراه با سوددهی بسیار خوب
یکی دیگر از شعارهای عوام فریبانه حسن روحانی بود
حاکمیت و دولت بخاطر فسادهای گسترده اقتصادی و تحریم ها
در وضعیت بسیار بدی از نظر اقتصادی روبرو بود
کسری بسیارشدید بودجه
دولت را و به تبع آن حاکمیت را
در خطر فروپاشی قرار داده بود
دستکاری آمار و ارقام بازار بورس توسط دولت
باعث هجوم بی سابقه مردم به بازار بورس گردید
اما آگاهان اقتصادی می دانستند
که حباب بازار بورس بزودی خواهد ترکید
این حباب ترکید و مردم تا بخودشان بیایند
نیمی و بیشتر از نیمی از دارایی خود را از دست داده بودند
حالا مردم معترض به دولت و روحانی و حاکمیت
به خیابان آمده اند تا شاید صدایشان به جایی برسد
و کسی پیدا شود که روحانی و دولت و حاکمیت را
بخاطر فریب مردم محاکمه کنند
اما برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با معترضان ثابت میکند
که هیچ اراده ای برای شنیدن صدای مردم وجود ندارد
براحتی مردم را به خاک سیاه نشانده اند
و زبانشان هم دراز است