مسابقه در تعداد صفحه!!

امسال یکی از شروطی که شورای نگهبان بعنوان شرط کاندیداتوری مُعَین کرد داشتن برنامه انتخاباتی بود.


در این میان یک مسابقه در اعلام تعداد برگه های انتخابات شکل گرفته است.

آقای رئیسی ابتدا عنوان کرد ۷ هزار برگه برنامه مدون برای اداره کشور تهیه کرده است.


رقبای عزیز در ستاد محسن رضایی سخن از ۱۰ هزار برگه برنامه به میان آورده اند.


جلیلی برای عقب نماندن از قافله، گفته است ۱۲ هزار صفحه برنامه دارد.

اما سعید محمد رکورد را شکست و در گفتگو با راشاتودی گفت؛ چند کتاب چند هزار صفحه ای برنامه برای ریاست جمهوری دارد !!

تلخند اول:
رمان کلیدر محمود دولت آبادی بلندترین رمان فارسی، با حدود ۲۵۰۰ صفحه ۵ سال به طول انجامید. برنامه های شما در حد رمان هم نیست.

تلخند دوم:*
آقای رئیسی که تا یک هفته قبل از ثبت نام اعلام کردند فقط به قوه قضاییه فکر می کنند، چگونه ظرف یک هفته ۷ هزار صفحه برنامه تهیه کردند ؟

تلخند سوم:
بزرگواران ! جزوه یک گام به جلوی مائو با ۵۰ صفحه در تاریخ علم مدیریت تحول ایجاد کرد، لذا به فکر تعداد صفحات نباشید

حرف آخر:
کنتور که نمی اندازد، شما بگو ۱۰۰ هزار صفحه…..