مسلم معین از رسیدن به مدیرعاملی بنگاه دروغ پراکن فارس ناکام ماند

شنیده ها حاکی از این است که مسلم معین رئیس سازمان فضای مجازی بسیج برای کسب جایگاه مدیرعاملی بنگاه دروغ پراکن فارس رایزنی های گسترده ای را انجام داده است.

مسلم معین بعد از انجام رایزنی ها و لابی های پشت پرده در آستانه کسب این جایگاه بوده است که به دلیل متزلزل شدن جایگاه سردار محمدحسین سپهر جانشین سازمان بسیج مستضعفین که روابط حسنه ای با وی دارد در یک قدمی کسب این جایگاه سرانجام ناکام ماند.

مصطفی معین رئیس سازمان فضای مجازی بسیج به علت شرایط متزلزل پیام تیرانداز در بنگاه دروغ پراکن فارس و انتقادات جدی از تبدیل کردن بنگاه دروغ پراکن فارس از یک محور سیاسی در مسائل و اتفاقات سیاسی روز به یک بنگاه دروغ پراکن زرد و سوء مدیریت های موجود در این بنگاه دروغ پراکن در پی کسب این جایگاه بود.

مسئله زمانی جالب تر می شود که گفته می شود مصطفی معین دارای مدرک ارشد کشاورزی بوده و در سازمان بسیج آورده ای جز موج های هشتگی با مبالغ سرسام آور میلیاردی نداشته است و حالا نزاع او بر سر ریاست مشهورترین رسانه دروغ پراکن وابسته به سپاه است!