مسلم معین از رسیدن به مدیرعاملی خبرگزاری فارس ناکام ماند

شنیده ها حاکی از این است که مسلم معین رئیس سازمان فضای مجازی بسیج برای کسب جایگاه مدیرعاملی فارس رایزنی های گسترده ای را انجام داده است.
معین بعد از انجام رایزنی ها و لابی های پشت پرده در آستانه کسب این جایگاه بوده است که به دلیل متزلزل شدن جایگاه سردار سپهر که روابط حسنه ای با وی دارد در یک قدمی کسب این جایگاه سرانجام ناکام ماند.
معین رئیس سازمان فضای مجازی به علت شرایط متزلزل پیام تیرانداز در خبرگزاری فارس و انتقادات جدی از تبدیل کردن فارس از یک هد سیاسی در مسائل و اتفاقات سیاسی روز به یک خبرگزاری اجتماعی و سو مدیریت ها موجود در فارس در پی کسب این جایگاه بود.
مسئله زمانی جالب تر می شود که گفته می شود معین دارای مدرک ارشد کشاورزی بوده و در سازمان بسیج آورده ای جز موج های هشتگی با مبالغ مالی قابل توجه نداشته است و حالا نزاع او بر سر مهم ترین خبرگزاری سیاسی جبهه انقلاب است!