مسئول احکام صادر شده برای زندانیان سیاسی، علی خامنه‌ای است

✍️ ابوالفضل قدیانی

دستگاه قضایی مطیع و منقاد خودکامهٔ ایران علی خامنه‌ای و نیروهای امنیتی وی، نرگس محمدی نائب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را به دوسال و نیم زندان،هشتاد ضربه شلاق و دوفقره جزای نقدی محکوم کرد.

این حکم غیر قانونی،ظالمانه و ضد حقوق بشری توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی قدس تهران صادر شده است.

این اولین‌بار نیست که در قوه قضائیه جای متهم و شاکی عوض می شود و شاکی به جای متهم محاکمه و محکوم می شود. ‌

دیر زمانی است که این سنت مذموم رایج شده و تا زمانی که نظام غیر مشروع و ستم پیشه استبداد دینی بر پایهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه حاکم است آخرین بار هم نخواهد بود .و یکی از فضاحت بارترین آنان همین محکومیت بی شرمانهٔ نرگس محمدی است.

تاسف بار است که این بانوی شجاع ، شریف و مقاوم را با خشونت و اهانت شدید به زندان زنجان تبعید می کنند( که خود در مصاحبه ای نحوهٔ رفتار زشت و وقیحانهٔ رئیس زندان را شرح داده است).

نرگس محمدی از زندان زنجان از رئیس زندان اوین شکایت می کند که نه تنها شکایتش مورد اعتنا و بررسی قرار نمی گیرد بلکه برعکس علیه وی پرونده سازی هم می کنند .

اگر سرکوبگران گمان کرده اند که با این احکام می توانند مقاومت این مبارز مقاوم و صدها و هزاران مبارز نظیر وی را با تشبث به استراتژی رسوای نصر بالرعب در هم شکنند, گمان باطل برده اند و گرفتار توهم شده‌اند .

مسئول نهایی این حکم ظالمانه و تمامی احکام ظالمانه‌ای که برای زندانیان سیاسی صادر شده علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد چرا که همهٔ حق کشی ها و قانون شکنی ها برای آن است که علی خامنه‌ای بتواند به حکومت غیر قانونی و غاصبانه و مادام العمر خود تداوم بخشد.