مصباح یزدی و خامنه ای و لشکر اجنه

مهرداد شاکری

پس از مرگ مصباح یزدی
خامنه ای یک پیام تامل برانگیز صادر کرد
و از مصباح چنان چهره ای در اذهان عمومی ساخت
که با مصباح واقعی فرسنگ ها فاصله داشت
قطعا خود خامنه ای هم به غلوآمیز بودن سخنانش در مورد مصباح عقیده دارد
اما بنا به علاقه شدید خامنه ای به علوم غریبه
و دست داشتن مصباح و اطرافیانش در این علوم
به نظر می رسد پیام تسلیت خامنه ای
برای بدست آوردن دل شاگردان و اطرافیان مصباح بود که در قلمرو علوم غریبه دستی بر آتش دارند
پیام تسلیت خامنه ای برای بدست آوردن دل لشکر اجنه ای بود که مصباح مدعی بوده
آن را در اختیار دارد