معافیت مالیاتی هنرمندان

حامد تقوی-

هر چند در تجلی معنای ذاتی هنر و هنرمند به در استقلال و جا بودن آن از قدرت مسلط بستگی دارد، کما اینکه احمد شاملو می‌گوید: هنرمند بر قدرت است نه با قدرت… قدرت مسلط همیشه سعی بر این دارد که هنرمندان به پیاده‌نظامان خود بدل کند تا آنها را برای تثبیت قدرت خود در مواقع حاد بکار گیرد.
جمهوری اسلامی در اخبار اخیر، معافیت بخشی مالیاتی به هنرمندان در سال ۹۹ هرچند چهره‌ای هنرمندانه و حامی مولدان ِآن از خود به نمایش می‌گذارد، اما با این حال نمی‌تواند قصد واقعی خود را از چنین کاری پنهان بدارد.