معیشت مردم گروگان زیاده خواهی حاکمیت

محمد ارسلانی

اکثر کاندیداهای ریاست جمهوری با سوء استفاده از وضعیت معیشتی مردم
و تورم و فقر و نابسامانی اقتصادی و گرانی افسار گریخته در کشور
که حاصل چهار دهه ناکارآمدی و جهل و بی توجهی حاکمیت است
در شعارهای انتخاباتی خود ، با دادن وعده بهبود شرایط اقتصادی مردم و کشور
و بازی با کلمات فقر و گرانی و تورم ، سعی دارند تا یکبار دیگر
با گروگان گرفتن معیشت مردم برای خود کسب جایگاه و مقام و منزلت و ثروت کنند
و از شانه های مردمی بالا بروند که دیگر حتی توان نفس کشیدن را ندارند
این افراد قطعا پس از انتخابات هیچ گره ای از کشور و مردم باز نخواهند کرد
و مردم یک بار دیگر قربانی اهداف غیر واقعی آنان خواهند شد