مقایسه جای سوختگی پیشانی و جای ماسک را !!!!!!

مقیاس کنید جای مهر بر پیشانی موسوی جزایری نماینده سابق ولی فقیه در خوزستان

وجای ساعت ها ماسک و عینک یک پزشک فداکار که برای نجات هموطنان خود بی وقفه تلاش می کند

کدام یک مقدس است ؟؟!!