مقدمات تقلب بزرگ در حال آماده شدن است

محمد ارسلانی

دستور قوه قضاییه مبنی بر برخورد با منتشر کنندگان خبر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم
و نصب پلاکاردهای هشدار توسط قوه قضاییه در سراسر کشور در این مورد
و موضع گیری امامان جمعه سراسر کشور نسبت به این انتخابات
و هشدار آنان به مردم در تماس های انجام شده مبنی بر برنامه ریزی دشمنان
درباره به زیر سوال بردن مشارکت عظیم مردم در انتخابات پیش رو
تنها گوشه ای از اقدامات روانی نظام برای آماده سازی ذهن مردم
نسبت به قبول خبر حضور حداکثری در انتخابات
در حالی که بررسی های میدانی و فضای جامعه
خبر از برگزاری یک انتخابات با مشارکت حداقلی و زیر ۳۰ درصد
همه و همه حکایت از آن دارد که حاکمیت در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
بزرگترین تقلب انتخاباتی را انجام خواهد داد
این امر به معنای به پایان رسیدن حاکمیت دارد
هر چند خودشان هنوز نمیخواهند آن را باور کنند