منع دوچرخه سواری بانوان چالش جدید نظام

مهرداد شاکری

برداشت اشتباه و غلط از دین و در فشار قرار دادن مردم به نام دین و دینداری در طی سی سال رهبری علی خامنه ای به امری عادی و روزانه تبدیل شده است
خامنه ای با بخشیدن اختیارات فراقانونی به روحانیون و امام جمعه ها و نماینده های خود هر روز عرصه را بر مردم تنگ تر می کند
منع دوچرخه سواری بانوان در شهرهای مشهد و اصفهان به چالش جدید بین مردم و حاکمیت تبدیل شده است
دوچرخه سواری معروفی است که دارد به منکر تبدیل می شود
مردم قربانیان مظلوم رهبری غلط علی خامنه ای هستند