من این اسلام را نمی خواهم خدایا شاهد باش امروز بلایی بر سر اسلام از سوی مسلمان نماها آمده که نه منافقین ونه یهودیان چنین ضربه ای به اسلام نزده اند / یادداشت

✍️جلال جلالی‌زاده

خدای مهربانم می خواهم از شما بپرسم چرادین اسلام را برای انسان ها فرستادی ؟ آیا از کشتاروخونریزی خوش حال می شوی؟ آیا مخالف شادی هستی؟ آیا از جهل ونادانی پیروان این دین شادمانی؟ یا برعکس خدای زیبایی ها هستی واز صلح وصفا وآرامش وامنیت مسرور می شوی. ما کدام یک را باور کنیم؟

اگر به متون دینی مراجعه کنیم ,تو به عنوان رحمان ورحیم معرفی شده ای ولی مسلمانان تورا منتقم وجبار وبی رحم معرفی کرده اند .من سخنان تورا باور کنم که از سوی شخصی صادق وپاک به نام محمد امین به ما ابلاغ شده است ویا سخنان عده ای به نام مسلمان که مظهر کشتار وخشونت وجنایتند.

ای خدای من ,باور کن من تورا به خاطر فضل وکرم وخوبی هایی که درحق من نموده ای دوست دارم ودر مقابل عظمتت اظهار شرمساری می کنم .اما مشکلی که هست تو به من عقل واراده واختیار داده ای نمی توانم بدون تحقیق هرچیزی را بپذیرم .باور کن به نام تو جنایت هایی صورت می گیرد که مایه ی شرم هرانسانی است .کجایی دنیا گفته اند که باید به نام تو در روز روشن ودر دنیای متمدن معلم مثل حیوان ذبح شود ویا به مراکز دینی دیگران حمله شود؟ خدایا می دانی که همین طالبان والقاعده ودواعش که تنها از دین ریش وپشمک را به ارث برده اند چگونه به مراکز علمی ومساجد واماکن کسب هجوم می برند وبه عشق همبستری با حوریان آماده شده در بهشت زنان وکودکان ودانشجویان را تکه تکه می کنند.

خدایا این عقب ماندگی ما تقصیر شماست ویا ناشی از کج فهمی ما از دین شماست؟ خداوند عزیزم خودت اجازه داده ای که به نام دینت مردم از هرگونه لذتی محروم شوند .حق تشکیل حزب وتشکل را نداشته باشند؟ در مهبط وحیت که پیامبرت الگو بود واین همه پیامبر وامام واولیا هستند نه حرکتی هست ونه فعالیتی ؟ خدای من این دینی که فرستاده ای برای سربلندی وآزادی ما آمده یا برای سرکوب ما ؟ راستی تو که خدای من وهزاران مخلوق دیگر ی ,دوست داری آزاده وار زندگی کنیم یا بی ارزش وبرده وار؟
خدای من راستی چرا امروز مسلمانان همگی از دارالاسلام به سوی دارالکفر فرار می کنند؟ نکنه در کفر خبرهایی هست که ما نمی دانیم. خدای من امروز در دارالاسلام نه خبری از آزادی هست ونه عدالت ,اما تا دلت بخواهد مجالس وعظ وسخنرانی وشعار وتبلیغات وجود دارد .هرکس بخشی از آیه ای را گرفته وخودرا جانشین وسفیر تو می داند وخودرا محق وارباب ودیگران را مکلف وخادم .معلوم نشد که رحمت پیامبر (ص) کجا رفت؟ اگر رحمت بوده این غضب و خشونت مسلمانان از کجا آمده است؟ خود پیامبر ابوسفیان وهند جگرخوار وکعب بن زهیر وعبدالله بن ابی وده ها نفر وتهمت زنندگان به همسرش را بخشید ,این فقها از کجا الصارم المسلول را برشاتم الرسول نوشتند و وبه بهانه حفظ حکومت طاغوت ها گردن ها را بریدند وخون ها ریختند .مگر نفرموده ای پاداش بدی بدی است مگر حتی در قصاص گذشت را توصیه نکرده ای؟

خدایا این مردم حتی ازکرونا عبرت نگرفته اند ,جاهلیت برگشته است ,تقلید از نیاکان ,توسل به غیر خودت ,مرده پرستی,رمالی ,فالگیری , بت پرستی نوین درقالب اطاعت های کورکورانه وتقدس بخشی به احبار ورهبان .راستی خدای من جوامع اسلامی چه تفاوتی با جوامع جاهلی دارند ؟ مگر نه این است که قبیله پرستی وتمایز وتفاخر وتکاثر وتکالب وتقاتل وتخاصم به شیوه ی دیگری در عالم اسلام ظهورکرده است.نتیجه زحمت پیامبر ویارانش چه شد؟ راستی خدای مهربان شما از ویرانی وسرگردانی لذت می بری؟ می دانی چقدرشهرها وآثار باستانی از سوی وحوش مدعیان دینداری ویران شدند؟ چرا مدعیان پیرویت یک بار مبشر خیر وسعادت نبودند وهمیشه پیام آور نفرت وجنگ وکشتار وگرانی وفقر وترس ونا امنی هستند؟ پروردگار مهربان آیا به این کارها راضی هستی؟ به نظرم کرونارا فرستادی تا بگویی ای بندگان ,ای مسلمان ها ذره ای خجالت بکشید ,عبرت بگیرید ,من نظاره گرم شمارا می بینم .اما خدای من چنان غبار قدرت طلبی ودنیاپرستی دل انسان هارا پوشانیده که نه تنها دین وپیامت بلکه تورا فراموش کرده اند .من هرچه را بپذیرم اما کشتن معلم ودانشجورا نمی توانم به نام دین منادی زندگی وسعادتت بپذیرم .