مهدی‌جهانگیری راز موفقیت خود را علنی کند که چگونه از متهم اقتصادی به شریک اقتصادی سپاه تبدیل شد

بعد از انتشار خبر قرارداد ۲۰هزارمیلیاردی سپاه و مهدی‌جهانگیری برادر معاون‌اول روحانی برخی شائبات ایجاد شد که این فرد چگونه از متهم به شریک تبدیل شد!!!

در این بین رویکرد رسانه‌هایی مانند مشرق و فارس در قبال مهدی‌جهانگیری جالب توجه است که از حمله به رپورتاژ برای او تغییر کرده‌است!

کاش جهانگیری این رمز موفقیت را علنی بیان کند شاید گرفتاری از بند آزاد و مشکلی رفع شد.

تصاویر پائین مربوط به تضاد رویکرد گذشته و حال مشرق و فارس در روزگاری است که جهانگیری دنبال قرارداد مالی با این طیف نبود و امروز که با آن‌ها شریک است.