موج‌های جدید اعتراضات

منبع: کانال آلترناتیو

اینترنت قطع شده است.
مدارس تعطیل است.
تمام نیروهای سرکوب در خیابانها مستقر شده اند.
از زمین و هوا به مردم شلیک کرده اند.
خامنه ای ریس حکومت اسلامی فاشیستی, اصولگراها, اعتدالیها, و استمرار گران را زیر قبای خویش گرد آورده است. دولت و مجلس پیش از هر وقت دیگر به خانه های بی اختیار و تحت امر هسته حکومتی تبدیل شده اند. نمایندگانی که طرح سه فوریتی ارایه کرده بودند مثل موش ساکت شدند و در برابر فرمان حکومتی سر خم کردند.
در جامعه حکومت نظامی است.
مردم اما کنار هم هستند . مردم می دانند که دیگر نمی توانند حکومت شیادان , غارتگران, قاتلان و سرکوبگران را تحمل کنند.
حکومت هم نمیتواند با قطع اینترنت دوام بیاورد. حکومت نمی تواند در مدت طولانی نیروهایش را در خیابانها نگه دارد. حکومت نمی تواند بدون کار ما زنده بماند.
در جواب به حکومت باید روشهای مختلف را با هم ترکیب کرد.
اعتصاب سراسری و اعتراض و حمله به رژیم به صورت متناوب رژیم را از پای در می آورد.