موج تغییرات گسترده در سطح امامان جمعه سراسر کشور و انتصاب ائمه جمعه انقلابی و تندرو به جای امامان جمعه معتدل و مسامحه کار

شنیده ها حکایت از آن دارد که ستاد اقامه نماز جمعه کشور پیشنهاد تغییر تعداد زیادی از امامان جمعه کشور را به رهبر ایران ارائه نموده است.

ستاد اقامه نمازجمعه کشور منتظر موافقت رهبر ایران برای اجرای این تغییرات وسیع در بین ائمه جمعه می باشد.

ملاحظات امنیتی و همسویی با نگاه غالب و همراه با حاکمیت از جمله مواردی است که در انتصاب های جدید مدنظر قرار گرفته است.

اگر چه تاکنون کمتر امام جمعه ای در مقابل نگاه حاکم ایستاده اما توصیه های مشورتی سازمان اطلاعات سپاه به ستاد اقامه نماز جمعه این بوده که حتی امامان جمعه ای که حالت مسامحه و اعتدال در مقابل تفکرهای مخالف را دارند ، بایستی از لیست امامان جمعه حذف و افراد تندرو و به گفته آن ها انقلابی تر جایگزین امامان جمعه مسامحه کار شوند.

✍️ دیدگاه شما 🙏