موج مهاجرت امنیتی های سپاه به دولت رئیسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

شنیده ها حکایت از جریان مهاجرت امنیتی های سپاه به دولت رئیسی در سمت های مختلف فکری و مدیریتی دارد.

به گونه ای که طی هفته های گذشته ما شاهد استعفای جمع قابل توجهی از امنیتی های سپاه و برخی از نهادهای اطلاعاتی موازی و ورود به بدنه دولت هستیم.

جدا از آسیب های ویژه ای که می تواند این جریان برای دولت رئیسی ایجاد کند این اتفاق منجر به یک آسیب و حفره امنیتی در وضعیت بحرانی کشور به ویژه در شرایطی که ایران با انواع تهدیدات در حوزه های مختلف مواجه است ، خواهد شد.

همه دلسوزان کشور به درستی اعتقاد دارند که ورود این جریان امنیتی به دولت نه لازم است و نه راهگشا بلکه آسیب های جدی در جهت بازی های سیاسی، ایجاد مشکلات برای دولت رئیسی و ضربه های امنیتی فراهم خواهد کرد.