میزان دقیق مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مشخص شد

محمد هادی بازیاری

انتخابات ۱۴۰۰ برای مجموعه نظام و حاکمیت سخت ترین آزمون در طول ۴۳ سال گذشته خواهد بود
مراکز مختلف حاکمیتی از چند ماه قبل نظر سنجی های مختلفی را در مورد اقبال مردم
نسبت به انتخابات و میزان مشارکت آنها در انتخابات ۱۴۰۰ برگزار نموده اند
و پاسخ این نظر سنجی ها مشارکت حداکثر ۳۰ درصد مردم در انتخابات در بهترین حالت ممکن بوده است
این میزان مشارکت ، انتخابات ۱۴۰۰ را در شرایط مهندسی تعداد رای دهندگان نیز قرار داده است
سخنگوی دولت در اظهار نظر اخیر خود از مشارکت مردم در انتخابات گفته است
اگر مشارکت ۷۰ درصدی در انتخابات نباشد اتفاق بسیار بدی است
ربیعی ناخواسته درصد مهندسی شده مشارکت مردم در انتخابات را لو داده است
در حالی که مردم به انتخابات پشت کرده اند
باز هم قرار است حاکمیت دست به جعل تاریخ و آمار بزند
و نامشروع بودن ادامه حیات خود را با آمار دروغین به مشروعیت تبدیل کند
اما هوشیاری مردم این کابوس شوم حاکمیت را بر سر حاکمیت آوار خواهد کرد
و زیرکی مردم این توطئه حاکمیت را خنثی خواهد نمود

✍️ دیدگاه شما 🙏