میزان نفوذ اسرائیل در دستگاه های امنیتی ایران هر روز بیشتر میشود

محمدهادی بازیاری

قطعا داشتن تکنولوژی بروز و برتر در زمان و جهان کنونی
یکی از عوامل تعیین کننده در جنگ ها و نبردهای پیدا و پنهان
بین کشورهای مختلف دنیای کنونی می باشد
در منطقه پر تنش ما ، اسرائیل یکی از پیشرفته ترین دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی را
به واسطه داشتن تکنولوژی برتر و تجهیزات پیشرفته در اختیار دارد
اما تکنولوژی برتر به عنوان عامل اصلی پیروزی در جنگ ها و نبردهای امروزی نیست
نفوذ نیروهای آموزش دیده در بین نیروهای امنیتی و حاکمیتی کشور مقابل باعث تضمین پیروزی در نبردها خواهد بود
بنظر می رسد اسرائیل در طول ۴ سال گذشته توانسته است در بالاترین سطوح امنیتی ایران به واسطه نیروهایش نفوذ کند
و بخشی از نیروهای امنیتی ایران در خدمت اسرائیل و اهداف اسرائیل باشند
گواه این مدعا حملات موفق چند سال اخیر اسرائیل به مواضع سپاه در منطقه می باشد
این همه اشراف امنیتی و ضربه های پی در پی نظامی بدون کمک نفوذی های داخلی امکان پذیر نبود
این نفوذی ها را در سازمان اطلاعات سپاه میتوان جستجو کرد