نئولیبرال ها در کنار دیکتاتورها

حامد تقوی

سعید لیلاز ضمن حمایت از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین گفته است:«با اجرای این کار به مراتب به عدالت و تامین معیشت توده‌های مردم نزدیک‌تر شدیم.این طرح اثر وحشتناک ندارد و هرکس این را گفته دروغ محض گفته است.اینکه ثروت ملی را به آلودگی، سرطان و ترافیک تبدیل کنید خیلی عجیب و غریب است.»
چنین مزخرف گویی تاکنون از سوی رسانه ها بعنوان کارشناس اقتصادی معرفی شده است.
او را در کنار خامنه ای که معترضان را «اشرار» لقب داده باید دید. کارگزاران سازندگی و اکثریت اطلاح طلبان، اکثریت روشنفکران اصلاح طلب در ایران را باید در این رابطه باید فهمید تا بدانیم چرا این همه گروه رنگارنگ حتی توانا به سازماندهی اعتراضات برای روزهای بعدی نیستند.
از جمله اشرار بودن امروز چه افتخار بزرگی است چرا تمام قد در برابرمان علی خامنه ای و سیستمش ایستاده است. باید گفت زنده باد اشرار.