نارضایتی در ارتش

مهرداد شاکری

اگر بحث وطن پرستی و سرباز میهن بودن و افتخاراتش را نادیده بگیریم و بخواهیم دست به مقایسه بزنیم نیروهای شاغل در ارتش ایران از نظر حقوق با کارگران ساده همتراز هستند و تنها تفاوتشان این است که حقوق ارتشی ها و کارشان ثابت و معین است و به قول معروف آب باریکه ای وجود دارد تا بر اساس آن زندگی خود را مدیریت کنند
اما در طی سال های گذشته ارتشی ها از کمترین دریافتی و حقوق برخوردار بوده اند و اکثرا مجبورا یک یا دوشغل دیگر هم در اوقات فراغت خود برای خود جور کنند و اکثر شبانه روز را در حال جانکندن و کسب لقمه نان حلال باشند
شرایط فوق الذکر باعث گردید تا با یک بررسی اجمالی از نارضایتی حدود ۷۰درصد نیروهای ارتش از وضع موجود باخبر شویم
این نارضایتی در آینده کشور را از هم خواهد پاشید