نامه به رهبر

حسین ارغوانی

گفتگو هم راهبرد و هم تاکتیک اصلی گفتمان اصلاح طلبی است.

ضمن انکه نصیحه الملوک و توصیه به حق و عدل و رعایت حق الناس و اتمام حجت بر حاکم مسلمانان و دادن مشورت به او در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایمانی و اخلاقی یک مسلمان هم هست.‌

حضرت علی پیش از جنگ صفین و در حین ان دهها نامه به معاویه بعنوان غاصب خلافت نوشت و او را دعوت به صلح و سازش و تسلیم شدن به حق و تبعیت از اجماع مسلمین نمود.

انتخابات ۱۴۰۰ آخرین فرصت اصلاح نظام و موقعیتی خطیر برای نظام‌ و ملت ایران است و خاتمی بعنوان رهبر معنوی اصلاحات وظیفه دارد که آخرین اتمام‌ حجتش را با رهبر و راس نظام بکند.

و من از نامه نگاری او با رهبر تمام بطور قد دفاع می کنم و بر او درود می فرستم

و این را وظیفه ملی و شهروندی و انسانی تک تک ایرانیان می دانم که قلم بردارند و دل به دریا بزنند و شجاعانه و محترمانه به رهبر نامه بنویسند.

و خواستهای خود را با او مطرح و حجت را بر او تمام کنند.