نذری های محرم تحت تاثیر گرانی و تورم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – مهراد شاکری

ظاهرا بر خلاف تمام سال های قبل در ایران

که عطر نذری های محرم و صفر

از اکثر کوچه ها و خیابان های ایران به مشام می رسید

و مردم به فراخور حال و توان مالی خود

سعی میکردند با پخت غذا و پخش نذری

ارادت خود را به شهدای کربلا نشان دهند

امسال با توجه به شرایط خاص و ویژه کشور

و گرانی ها و تورم افسارگسیخته

که باعث شده قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند

دیگر آن چنان خبری از نذری های سال های قبل نیست

و مردم اگر نذری هم داشته باشند

که توان ادای آن را دارند

سعی کردند آن را مستقیما به دست فقرا

و نیازمندان برسانند

نتیجه ۳۲ سال حکمرانی حاکمیتی خودخواه و فاسد

فاصله گرفتن مردم از باورهای دینی

و اعتقادی شان است

این آسیب در آینده جامعه را دچار چالش های جدی خواهد نمود