نرگس محمدی «تحت الحفظ» برای جراحی به بیمارستان منتقل شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – پس ازبارهاردکردن درخواست مرخصی درمانی نرگس محمدی،درنهایت دادستانی تهران بااین فعال مدنی را«تحت الحفظ» جهت انجام عمل جراحی به بیمارستان اعزام وبستری کرد.

کانال تلگرامی سایت کلمه روزسه‌شنبه۲۴اردیبهشت گزارش دادکه نرگس محمدی که بامرخصی درمانی اوموافقت نشده،برای تحت عملجراحی هیسترکتومی(خارج کردن رحم) «تحت الحفظ نیروهای امنیتی و زندان» به بیمارستان منتقل شده است.خانواده ووکلای خانم محمدی درخواست مرخصی درمانی برای انجام عمل جراحی راداشتند اما درنهایت بازهم بامرخصی او مخالفت شد.

نرگس محمدی طی سال‌های حبس تاکنون سه بار تحت عمل جراحی قرارگرفته است که هر بار باهمراهی«نیروهای امنیتی» وسخت‌گیری‌های«خارج ازعرف» این نیروها همراه بوده است.

همچنین تقی رحمانی همسرخانم محمدی نیزاین موضوع رادرکانال تلگرامی خودمنتشرکرده ونوشته است که«تاکنون درتمام مدت زندان باوجودبیماری نرگس محمدی یکبارمرخصی۳روزه آمده است.»

پیشترمحمودبهزادی راد،وکیل نرگس محمدی هشدارداده بودکه این فعال مدنی زندانی بایدهرچه سریعتر تحت عمل جراحی قرارگیرد.

بنابه گفته وکیل او،خانم محمدی نیازبه مراقبت‌های پزشکی دارد،پیشترنیزدررابطه بادسترسی نداشتن به خدمات درمانی مناسب اعتراض کرده بوداماعلیرغم موافقت مقام قضایی بااعزام اوبرای معاینه به بیمارستان مخالفت شده بود.

وکیل خانم محمدی گفته است که موکلش۶سال وهشت ماه از۱۰سال محکومیت خودراگذرانده ومشمول آزادی مشروط است.