نظارت حکومت بر صلاحیت احزاب یعنی وجود حزب مطلقا ممنوع! / یادداشت

رستم شجاعی مقدم

ما قبول داریم که حزب تعریف دارد ، یعنی باید بر قاعده مطابق بر تعریفش عمل کند.

حزب : یک اجتماع انسانی است که اهداف مشترکی را از طریق فعالیت اجتماعی و سیاسی آشکار و بر اساس منشور اعلامی دنبال می کند.

یعنی حزب باید رسمی و تابلو دار اهداف خود را دنبال کند و به پای مسئولیت کنش های خود بآیستد.

چه بسا سازمانهایی مانند نیروهای مسلح ، صدا و سیما ، حوزه های علمیه ، نهادها و مؤسسات عمومی ….کارکرد حزبی داشته باشند یا توسط رؤسای خود اهداف حزبی را دنبال کنند ، اما این کارشان هم خلاف قانون است و هم نقض امانتداری و بخشی از فساد سیاسی است زیرا فعالیت حزبی باید با اموال حزب و اعتبار حزب متبوع صورت پذیرد نه اموال و اعتبارات عمومی!

ویژگی دیگر حزب این است که اهداف را فارغ از ساختار رسمی دنبال می کند (نه لزوما جدای از ساختار رسمی) ، پس اگر ساختار رسمی بر صلاحیت رهبران احزاب نظارت اعمال کند این یعنی هیچ حزبی که تابع حکومت نباشد حق فعالیت ندارد ، زیرا در آن صورت فقط احزاب تابع حزب حاکم (تأیید صلاحیت می شوند) باقی می مانند.

جامعه پویا به احزابی که تکرار همدیگر باشند هیچ نیازی ندارد ، فضای سیاسی به وجود پدیده های متفاوت نیاز دارد.

صاحبان ایده ها و اندیشه ها حق دارند حزب تأسیس کنند و در صورت اقبال عمومی قدرت را به دست گیرند و برنامه های مورد اقبال مردم را اجرائی کنند.

حزب نهاد وابسته یا حقوق بگیر حکومت نیست که برای ریاست یا عضویت در آن قاعده وضع کند ، حکومت صلاحیت هیچ گونه قالب گذاری بر احزاب را ندارد.

رد صلاحیت مهدی کروبی بدعتی است در مسیر کشاندن دامنه نظارت استصوابی به حوزه مدنی و سلب حق تشکیل و تأسیس آزاد حزب از مردم ، این حق مردم است اجازه داشته باشند که فرد هم فکر و شایسته را برای اهداف حزب خود برگزینند و حکومت حق اعمال مدیریت سخت یا نرم افزاری بر احزاب را ندارد.